Votre navigateur est obsolète !

Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant

×

Categorieën

Algemene verkoopsvoorwaarden

IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

BBK EXPANSION BVBA

 1, rue du Fond du Maréchal – 5020 Suarlée

BTW: 843.925.338 - Tel. 081.72.80.56

 • Winkel van Borgworm: 193, chaussée Romaine te 4300 Borgworm
 • Winkel van Gosselies: 33, rue Tahon te 6041 Gosselies
 • Winkel van Verviers: 1 B, rue du Gazomètre te 4800 Verviers
 • Winkel van Awans: 10, route de Bruxelles te 4340 Awans
 • Website e-commerce babykid.be (online-verkoop) en aankoop op beurzen

 

BASSANI BVBA

15, rue de la Station – 6150 Anderlues

BTW: 465.697.295 - Tel. 071.54.48.25 

 • Winkel van Anderlues: 101, chaussée de Mons te 6150 Anderlues
 • Winkel van Ciney: 115E, avenue Schlogel te 5590 Ciney
 • Winkel van Brussel: Waversesteenweg 1308 te 1160 Oudergem
 • Winkel van Bergen: 107, route de Mons te 7300 Quaregnon
 • Winkel van La Louvière: 12, avenue de la Wallonie te 7100 La Louvière
 • Winkel van Messancy: 26, rue des Ardennes te 6780 Messancy

DISTRINAM BVBA

1, rue du Fond du Maréchal – 5020 Suarlée

BTW: 886.698.774 - Tel. 081.72.80.56

 • Winkel van Suarlée: 1, rue du Fond du Maréchal te 5020 Suarlée
 • Winkel van Waver: 242, chaussée de Louvain te 1300 Waver
 • Winkel van Luik: 68, boulevard de Douai te 4020 Luik
 • Winkel van Boncelles: 45, rue Gonhy te 4100 Boncelles

 

NAMSUD BVBA

483, chaussée de Marche te Erpent

BTW: 835.161.981 - Tel. 081.30.20.31

 • Winkel van Erpent: 483, chaussée de Marche te 5101 Erpent

  

TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze algemene verkoopsvoorwaarden, die geacht worden gekend en aanvaard te zijn door de consument, regelen de relaties tussen BABYKID en zijn consumenten voor elke verkoop van goederen en diensten.

De consument erkent dat hij zonder enig voorbehoud akkoord gaat met deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Elke andere voorwaarde die door de consument wordt opgegeven en die niet uitdrukkelijk door de directie is aanvaard, zoals een vermelding op de bestelbon, wordt door BABYKID beschouwd als van nul en gener waarde.

Het feit dat BABYKID niet naar deze algemene verkoopsvoorwaarden verwijst, kan op geen enkel ogenblik worden geïnterpreteerd als zou het bedrijf hieraan verzaken.

 

PRIJZEN

De geldende publieke verkoopprijzen incl. btw zijn aangeduid op de in de winkel uitgestalde producten, behoudens vergissing te goeder trouw. Ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De in de catalogi of op de website vermelde prijzen zijn louter indicatief.

Bij een bestelling zijn de publieke verkoopprijzen incl. btw die welke gelden op het ogenblik van de bestelling.

De kortingen, solden, reducties en andere prijsverminderingen of promotionele aanbiedingen zijn niet cumuleerbaar. Ze zijn enkel geldig tijdens de vermelde periodes en zolang de voorraad strekt. BABYKID behoudt zich het recht voor om elke promotionele actie tijdelijk of definitief op te schorten vóór het einde van de aangegeven periode. In dat geval worden de affiches van de promotie in de winkel weggehaald en wordt een mededeling zichtbaar aan de kassa uitgehangen.

De kortingen op een geboortelijst worden enkel aan de consument toegekend wanneer deze uitdrukkelijk al zijn verplichtingen ten aanzien van BABYKID nakomt.

 

BESTELLINGEN 

Voor elke bestelling die de consument in de winkel plaatst, moet een voorschot worden betaald. Dit voorschot bedraagt 20% voor elke bestelling.

De bestellingen zijn definitief, d.w.z. dat ze niet geannuleerd kunnen worden.

De levertermijnen worden door BABYKID te goeder trouw aan de consument meegedeeld. BABYKID doet al het mogelijke om deze na te komen. Bijgevolg worden deze termijnen louter indicatief gegeven. Ze kunnen door BABYKID zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. De overschrijding van een termijn geeft de consument niet het recht om de bestelling te annuleren zonder voorafgaand akkoord van BABYKID, noch om enige schadevergoeding te eisen.

De consument verbindt zich ertoe om de goederen af te halen en het saldo van zijn bestelling te betalen binnen een termijn van hoogstens 30 dagen na melding van de beschikbaarheid in de winkel. Eens die termijn verstreken is, behoudt BABYKID zich het recht voor om het voorschot in te houden en opnieuw te beschikken over het bestelde product.

In geval van thuislevering moet de bestelling minstens 5 werkdagen vóór de leverdatum volledig betaald worden. Er kan niet aan de vervoerder betaald worden.

Indien BABYKID niet in staat blijkt om de bestelling uit te voeren, kan de consument wel de terugbetaling van zijn voorschot maar geen enkele schadevergoeding eisen.

Indien de bestelling eenzijdig wordt afgezegd door BABYKID, en voor zover de consument al zijn verplichtingen heeft nagekomen, heeft deze het recht om de terugbetaling van zijn voorschot te vragen.

 

LEVERINGEN / VERZENDINGEN / RISICO’S

 

De consument neemt de producten in de winkel op het ogenblik van zijn aankoop mee, behoudens voorafgaand akkoord van de directie.

Indien een product na aankoop door de consument in de winkel wordt gelaten, is hij verantwoordelijk voor elk risico en elke mogelijke beschadiging van zijn product, zoals verlies, diefstal, volledige of gedeeltelijke vernietiging, aangezien is overeengekomen dat het eigendom van de goederen na volledige betaling naar de consument overgaat.

Elke levering of montage die op vraag van de consument wordt uitgevoerd door een personeelslid van BABYKID gebeurt op basis van het tarief en de voorwaarden die in de winkel uithangen.

Risico’s: ongeacht of de vervoerskosten gedragen worden door BABYKID of door de consument, of de producten verkocht worden met of zonder recht op eigendomsvoorbehoud, wordt elk risico op verlies of beschadiging in alle gevallen overgedragen op de consument vanaf het ogenblik dat de producten door de eerste vervoerder worden opgehaald of door de consument worden meegenomen.

Babykid kan bepaalde leveringen verzekeren tegen het geldende tarief op de dag van de bestelling. Thuislevering omvat geen montage van het meubilair. De leveringen vinden plaats op weekdagen tussen 9 en 17 uur naargelang van de leverplanning van Babykid (elke regio heeft haar specifieke leverdag).

Het meubilair wordt afgeleverd op het gelijkvloers in de eerste kamer vanaf de straat.

De klant staat in voor elke verdere (ver)plaatsing, aansluiting en montage. De chauffeur/bezorger kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen.

Het risico op verlies of beschadiging gaat over op de klant bij de afgifte van de goederen. Ingeval een wederaanbieding nodig is omwille van de afwezigheid van de klant, behouden wij ons het recht voor om de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen.

 

GEBREK AAN OVEREENSTEMMING EN KWALITEITSGEBREKEN

 

Ondanks alle zorgen die BABYKID besteedt aan de strenge selectie van de producten kan er sprake zijn van een kwaliteitsgebrek of een gebrek aan overeenstemming. In dat geval handelt BABYKID volgens onderstaande voorwaarden:

Wettelijke garantie: voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestond bij de levering van de goederen. Gedurende deze 2 jaar verbinden wij ons ertoe het defecte artikel – of onderdeel – kosteloos te vervangen of herstellen. Wij behouden ons het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten voor herstelling buiten verhouding zijn, of indien een herstelling onmogelijk is. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs van de klant.

Garantievoorwaarden: om een beroep te doen op een garantie, moet je het aankoopbewijs, het kasticket of de factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen de 2 maanden na vaststelling ervan, binnen de garantieperiode, te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Uitsluitingen: de garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, niet-naleving van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur – zoals bijvoorbeeld slijtageartikelen of producten met een kortere vervaldatum – of in geval van tussenkomst door een niet door de verkoper aangewezen derde partij.

 

Aanvaarding

 

Enkel voor producten aangekocht in een winkel van BABYKID kan een klacht of een garantieclaim aanvaard worden in een verkooppunt van BABYKID.

Voor producten aangekocht in een andere winkelketen worden aanvaardings- en verzendingskosten aangerekend.

BABYKID heeft geen eigen herstelafdeling en is dus afhankelijk van de herstel- en levertermijnen van de fabrikanten. Babykid kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van lange hersteltermijnen.

 

Terugname van producten

 

Enkel producten aangekocht in een winkel van BABYKID kunnen teruggenomen worden.

Voor elke terugname van producten is een voorafgaand akkoord van de directie vereist.

Elke toegestane terugname wordt door de consument in de winkel afgegeven, met bijhorend aankoopbewijs, in de oorspronkelijke verpakking en in de staat waarin het aan de consument werd verkocht.

BABYKID kent geen enkele terugbetaling toe. De consument ontvangt een aankoopbon met een geldigheidsduur van 24 maanden.

 

Clausule van eigendomsvoorbehoud

 

BABYKID behoudt het volledige eigendom van alle geleverde producten tot de volledige betaling van alle opeisbare bedragen, met inbegrip van boetes, toeslagen en interesten. Een door de consument uitgegeven wissel, cheque of ander middel tot betalingsverplichting vormt op zich geen betaling en heft deze clausule dus niet op.

 

Overmacht

 

Als een onvoorziene gebeurtenis buiten de wil van de partijen de goede uitvoering van de bestelling riskant, bijzonder moeilijk of onmogelijk maakt en als een oplossing niet binnen een redelijk termijn overwogen kan worden, kan de bestelling door één van de partijen per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging gericht aan de andere partij opgeschort en zelfs geannuleerd worden.

Dit is in het bijzonder van toepassing in geval van (burger)oorlog, vuurgevecht, opvordering, regeringsbeslissing, vertraging in de levering, forse verhoging van de douanerechten, staking, lock-out, natuurrampen, machinebreuk, schade, brand of ontploffing in de lokalen van BABYKID of van één van zijn leveranciers, filialen of onderaannemers, en meer algemeen voor alle gebeurtenissen en omstandigheden buiten de eigen wil om die het voor BABYKID onmogelijk maken om zich onder normale voorwaarden te bevoorraden teneinde de bestelling van de consument na te komen.

 

Rechterlijke bevoegdheid

 

In toepassing van artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek wordt elk geschil of conflict dat voortvloeit uit de interpretatie, de toepassing of de niet-toepassing van deze voorwaarden met betrekking tot de verkoop – en behoudens andersluidend schriftelijk akkoord –, de commerciële relatie tussen de partijen of de verbreking van deze relatie geregeld door de Belgische wetgeving en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waarvan de maatschappelijke zetel van het filiaal van BABYKID waar de bestelling of de aankoop heeft plaatsgevonden, afhankelijk is.

 

Algemene bepalingen

 

Deelbaarheid: Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Afstand: Het feit dat wij nalaten de strikte toepassing van één van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover we krachtens deze voorwaarden beschikken en belet ons niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.

Wijziging van de voorwaarden: Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De voorwaarden die op het ogenblik van de verkoop van toepassing waren, blijven van toepassing voor de lopende contracten. Elke reservatie en/of bestelling na een wijziging houdt de aanvaarding van deze nieuwe voorwaarden in.

De voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden als daar uitdrukkelijk naar verwezen wordt.

Voorrang van documenten: Indien deze voorwaarden in strijd blijken met de bijzondere voorwaarden, gelden de bepalingen van de bijzondere voorwaarden.

Risico’s m.b.t. internet: Je bent bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook ben je bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. Je aanvaardt dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige schade als gevolg van voormelde risico’s door het gebruik van onze website of van internet.

Bewijs: Je aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN M.B.T. DE VERKOOP OP DE WEBSITE VOOR E-COMMERCE

 

Aanbod en assortiment

 

Het assortiment is bestemd voor een normaal, niet-commercieel gebruik door een consument. Een consument is: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt.

Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd door de verkoper. Het wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Om ieder misverstand te vermijden, verzoeken we je om steeds vooraf contact op te nemen met de klantendienst. De verkoper is in geen geval aansprakelijk in geval van drukfouten.

 

Wij behouden ons het recht voor om bestellingen of reservaties te weigeren in de volgende gevallen:

 

 • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;
 • wanneer wij mogen veronderstellen dat ze geplaatst worden voor professionele doeleinden of commercieel gebruik;
 • ingeval wij vermoeden dat je de intentie hebt om de artikelen zelf door te verkopen;
 • bij vaststelling van een abnormale hoeveelheid van bestelde of gereserveerde artikelen;
 • bij uitputting van de voorraad of wanneer een artikel niet langer beschikbaar is;
 • bij vaststelling van een ongeldig aanbod;
 • bij overmacht;

 

Prijzen

 

De prijzen slaan uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. Alle prijzen zijn inclusief btw. Bijkomende lever-, reservatie- of andere verplichte administratieve kosten worden apart vermeld.

 

Levering

 

Babykid doet het mogelijke om bestelde en gereserveerde producten tijdig te verzamelen in functie van de beschikbare voorraad. De door ons opgegeven leverdata zijn niet bindend.

Reservaties worden geleverd in het door jou gekozen afhaalpunt. Je vindt ze daar op jouw naam en adres terug. De artikelen blijven er 14 dagen beschikbaar, waarna – bij niet-afhaling – de bestelling automatisch en kosteloos wordt geannuleerd.

Bestellingen worden op de voorziene datum geleverd op het opgegeven adres tot aan de voordeur (gelijkvloers). Je staat zelf in voor elke verdere (ver)plaatsing, aansluiting en montage. De chauffeur/bezorger kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen. Ingeval een wederaanbieding nodig is omwille van jouw afwezigheid, behouden wij ons het recht voor om de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen.

 

Herroepingsrecht

 

Je hebt het recht aan de verkoper mee te delen dat je afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel, overeenkomstig het economisch wetboek.

Alle kosten en risico’s met betrekking tot de terugzending van de artikelen zijn ten laste van de gebruiker.

Deze termijn laat je toe het gekochte artikel te beoordelen zoals in een winkel. Tijdens deze periode dien je het gekochte artikel met de nodige zorg te hanteren. Je mag het artikel slechts in die mate uitpakken voor zover het noodzakelijk is om je inspectierecht uit te oefenen. Het gekochte artikel mag enkel in de initiële staat worden teruggezonden.

Met dit herroepingsrecht kan de klant het artikel omruilen, een tegoedbon ontvangen of een terugbetaling krijgen per bankoverschrijving binnen een termijn van x dagen na ontvangst van het artikel door Babykid.

Wanneer het artikel niet meer verkoopbaar is en je verder bent gegaan dan enkel inspecteren (o.a. bij artikelen waarbij hygiëne van belang is), wordt het artikel niet omgeruild noch terugbetaald. Het teruggezonden product dat niet door de verkoper teruggenomen kon worden, wordt bij de verkoper ter beschikking gehouden van de gebruiker.

 

Voldoet het artikel niet aan je verwachtingen? Dan kan je

 

Een bericht sturen naar de klantendienst via het contactformulier op onze website: https://www.babykid.be/nl/contact-met-ons-opnemen.

 

Geef in dat bericht aan dat je afstand wil doen van het ontvangen artikel met vermelding van de referentie van de bestelling en de naam en referentie van het product. Als antwoord op je bericht zal een nummer voor terugname aan het product worden toegekend.

 

Je artikel terugbezorgen:

 

Ofwel op jouw kosten terugsturen – na eerst via het contactformulier (zie stap 1) een nummer voor terugname te hebben gevraagd – naar volgend adres:

 

BBK EXPANSION BVBA, rue du Fond du Maréchal 1 – 5020 Suarlée / Namen (België)

 

Ofwel binnenbrengen in de winkel van Babykid van jouw keuze – na eerst via het contactformulier (zie stap 1) te hebben gemeld dat je het artikel rechtstreeks naar de winkel terugbrengt.


Product is succesvol toegevoegd aan de productvergelijking!